Recently in Video Blog Category


نوروزت شاد،سرزمینمان آزاد،و رها از دست دشمن باد.
دوست عزیز،در سفر هستم و دسترسی به دوربین ویدئو نداشتم.از اینرو به این نوشته بسنده میکنم،و آرزو دارم امسال، سالی بهتر از سالهای پیش باشد.
چند سال پیش در لندن شعری را با عنوان "زاینده رود" به روی کاست صدا ضبط کرده بودم،این اواخر یکی از دوستانم آنرا در اینترنت و به همراه تصویر دیده بود و برایم فرستاد.بوی غم دوری از وطن میدهد،و شاید مناسب ایام نوروز نباشد.ولی امیدوارم آنرا دوست داشته باشی.

About this Archive

This page is a archive of recent entries in the Video Blog category.

Extra is the previous category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Video Blog: Monthly Archives

Powered by Movable Type 4.0